Konkurs 30zł

Konkurs 30zł

Konkurs w Hurtowni Fryzjerskiej LOOKWELL Września, Fabryczna 22

Konkurs 30zł – Hurtownia Fryzjerska LOOKWELL Września ul. Fabryczna 22

W miesiącu Grudniu 2012 wspaniałą

 

Prostownicę do włosów o wartości 199zł Fox Hi-Tec

wygrała Pani Anna Kempiak z Chwalibogowa

W  miesiącu Styczniu 2013 rewelacyjną

Suszarkę do włosów o wartości 199 zł Moser Prtotect

wygrał Pan Mateusz Sybilski z Wrześni

W miesiącu Marzec 2013 stylową

Prostownicę do włosów o wartości 100zł MINI PINK

wygrała Pani Agnieszka Trojanowicz z Wrześni

W miesiącu Kwiecień 2013 stylową

Prostownicę do włosów o wartości 100zł MINI PINK

wygrała Pani Monika Kamińska z Wrześni

W miesiącu Maj 2013 podróżną

Prostownicę do włosów o wartości 100zl MINI PINK

wygrała Pani Wanessa Nowak z Słomówka

W miesiącu Czerwiec 2013 podręczną

Prostownicę do włosów o wartości 100zł MINI PINK

wygrała Pani Anna Banaszak z Wrześni

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU

  1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU:1.1. Organizatorem konkursu jest firma” Lookwell „ Konkurs odbywa się w sklepie „u Radka” mieszczącym się na ul. Fabryczna 22.1.2. Konkurs rozpoczyna się 12 grudnia 2012.1.3 Zakończenie konkursu odbywać się będzie każdego ostatniego dnia miesiąca.

  2. WARUNKI UCZESTNICTWA ;2.1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Uczestnik”).2.2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora.2.3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest jednorazowy zakup produktów w sklepie „u Radka” za kwotę 30zł oraz prawidłowo i czytelne wypełnienie formularza.2.4. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Spełnienie warunku uczestnictwa w Konkursie, wskazanego w ust. 2.3. oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu Konkursu.2.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.2.6. Udział w konkursie jest bezpłatny.

3. ZASADY KONKURSU:

3.1. Uczestnik zgłasza swoją kandydaturę poprzez wypełnienie kuponu konkursowego z wpisaniem prawidłowo i czytelnie danych osobowych oraz kontaktowych. Uczestnik ten bierze udział w konkursie jeżeli zrobi jednorazowy  zakup za minimum 30zł.

3.2 Do każdego paragonu Uczestnik jest zobowiązany  dołączyć następujące informacje:

a} imię i nazwisko

b} numer telefonu lub adres e – mail

4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU.

4.1 Losowanie nagród odbędzie się każdego ostatniego dnia miesiąca w sklepie „u Radka”.

4.2 Losować ze skrzynki konkursowej będzie organizator lub przypadkowy klient zazwyczaj jakieś dziecko znajdujące się w danej chwili z rodzicami na zakupach.

4.3  Nagrodą w konkursie ufundowaną przez Organizatora jest:

Prostownica Fox Hi-Tec o wartości 199zł

4.4. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.

 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie udziela gwarancji jej jakości.

 

Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do producenta
4.5 Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

 

5. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD

5.1. Rozstrzygniecie konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej fryzjersklep.com

ostatniego dnia miesiąca.

5.2 Niezależnie od powyższego, zwycięzcy Konkursu zostaną w dniu rozstrzygnięcia Konkursu powiadomieni przez Organizatora o przyznaniu im nagród pocztą elektroniczną (e-mail) i, aby otrzymać nagrodę, Uczestnik zobowiązany jest w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości odebrać nagrodę.

5.3  W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą lub nie spełnienia wymogów podanych w ust.5.2, nagroda przepada.
5.4 Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) będzie przyczyną odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.

5.5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.
5.6. Nagrody nieodebrane przepadają jeśli osoba nie odbierze nagrody w sklepie przy ul. Fabryczna 22 w ciągu tygodnia (7dni)

5.7  Wysyłając zgłoszenie do Konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na  opublikowanie swojego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania, informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora i w publikacjach wydawniczych Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu.
5.8 Wysyłając zgłoszenie na Konkurs uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów Konkursu oraz dla usprawiedliwionych celów administratora danych, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i do ich poprawiania.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1 Regulamin znajduje się do wglądu w sklepie fryzjerskim „U Radka” lub na stronie internetowej fryzjersklep.com
6.2  Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail konkursu:
6.3 Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie
6.4 W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
6.5 Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

Hurtownia Fryzjerska LOOKWELL

 

ul. Fabryczna 22

 62-300 Września

 tel: 530-440-649

 ZAPRASZAMY

 Pn-Pt  9:00-17:30

 Sobota  9:00-14:00