Konkurs 30zł

Konkurs w Hurtowni Fryzjerskiej LOOKWELL Gniezno ul. Zielony Rynek 4

Zrób zakupy za 30zł w naszym sklepie fryzjerskim i wygraj cenne nagrody

1) Maszynka do strzyżenia włosów o wartości 249zł Fox Optima

2) Prostownica do włosów o wartości 199zł Fox Hi-Tec

3) Kupon o wartości 100zł do Gabinetu kosmetycznego LOOKWELL

Dnia 31 grudnia 2012 roku wygrali:

1) maszynkę – Monika Winiecka

2) prostownice – Anna Tomczak

3) kupon – Beata Grotowska

 


Następne losowanie już w Styczniu 2013r do wygrania Suszarka do włosów Firmy MOSER!!!

Wygrana:

1) Suszarka MOSER – Agata Zawadzka


Kolejny konkurs w tym roku losowanie już 28 luty 2013r. tym razem do wygrania Prostownica do włosów takie coś tylko w Hurtowni Fryzjerskiej LOOKWELL ul. Zielony Rynek 4 życzymy powodzenia!!!

 

REGULAMIN KONKURSU

 

Regulaminem konkursu:

 1. ORGANIZXATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU:

  1.1. Organizatorem konkursu jest firma” Lookwell „ Konkurs odbywa się w sklepie „u radka” mieszczącym się na ul Zielony Rynek 1

  1.2. Konkurs rozpoczyna się 12.grudnia .2012

  1.3 Zakończenie konkursu odbywać się będzie każdego ostatniego dnia miesiąca.

 2. WARUNKI UCZESTNICTWA ;

  2.1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Uczestnik”).

  2.2 .Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora

  2.3 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest jednorazowy zakup produktów w sklepie „u – Radka” za kwotę 30zł oraz prawidłowo i czytelne wypełnienie forulaża.

  2.4 Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Spełnienie warunku uczestnictwa w Konkursie, wskazanego w ust. 2.3. oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu Konkursu.

 3. 2.5. . Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.

  2.6 Udział w konkursie jest bezpłatny

 1. ZASADY KONKURSU

  3.1 Uczestnik zgłasza swoją kandydaturę poprzez wypełnienie kuponu konkursowego z wpisaniem prawidłowo i czytelnie nr paragonu lub oraz pozostałych danych. Uczestnik ten bierze udział w konkursie jeżeli zrobi jednorazowy  zakup za minimum 30zł.

  3.2 Do każdego paragonu Uczestnik jest zobowiązany  dołączyć następujące informacje:

  a} imię i nazwisko

  b} numer telefonu lub adres e – mail

 2. . ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

  4.1 Losowanie nagród odbędzie się każdego ostatniego dnia miesiąca w sklepie „u -Radka”

  4.2 Losować ze skrzynki konkursowej będzie organizator lub przypadkowy klient zazwyczaj jakieś dziecko znajdujące się w danej chwili z rodzicami na zakupach.

  4.3 Nagrodami w konkursie ufundowanymi przez Organizatora są:

  a) Maszynka do strzyżenia Optima o wartości Maszynka optima o wartości 249zł

b) Prostownica Fox Hi-Tec o wartości 199zł

c}Kupon o wartości 100 zł do wykorzystania w salonie kosmetycznym „lookwell”mieszczącym się na ul Warszawskiej 38,

4.4. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie udziela gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do jej producenta.
4.5 Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

 1. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD.

  5.1Rozstrzygniecie konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej fryzjersklep.com

  ostatniego dnia miesiąca .

  5.2 Niezależnie od powyższego, zwycięzcy Konkursu zostaną w dniu rozstrzygnięcia Konkursu powiadomieni przez Organizatora o przyznaniu im nagród pocztą elektroniczną (e-mail) i, aby otrzymać nagrodę, Uczestnik zobowiązany jest w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości odebrać nagrodę .

  5.3 W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą lub nie spełnienia wymogów podanych w ust.5.2, nagroda przepada.
  5.4 Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) będzie przyczyną odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.

  5.5Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.
  5.6. Nagrody nieodebrane przepadają jeśli osoba nie odbierze nagrody w sklepie przy ul. Zielony Rynek 1 w ciągu tygodnia (7dni)

  5.7Wysyłając zgłoszenie do Konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na  opublikowanie swojego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania, informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora i w publikacjach wydawniczych Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu.
  5.8 Wysyłając zgłoszenie na Konkurs uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów Konkursu oraz dla usprawiedliwionych celów administratora danych, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i do ich poprawiania.

  6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  6.1. Regulamin znajduje się do wglądu w sklepie fryzjerskim „U Radka” lub na stronie internetowej fryzjersklep.com
  6.2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail konkursu:
  6.3. Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie
  6.4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
  6.5. Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

 2. Klient biorący udział w konkursie wyraża zgodę na otrzymywanie smsem i e-mail z promocjami od Hurtowni fryzjerskiej Lookwell  (max 4x sms z promocją oraz max 4 e-maile) ale tylko z ofertą Hurtowni Fryzjerskiej Lookwell.